Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
เทศบาลตำบลช้างขวา ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาสี่วัย "ช้างขวาเกมส์" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลช้างขวา
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและกฎระเบียบเทศบาล
 
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มุมงานการเจ้าหน้าที่
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
รายงานการเงินและการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
 
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 201 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 7  กรกฎาคม  2560
 
รายละเอียดกิจกรรม :

ประมวลภาพโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประจำปี 2560  เพื่อเป็นการส่งเสริม  ทำนุบำรุงศาสนา และประชาชนชาวเทศบาลตำบลช้างขวา ร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน สร้างความความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในชุมชน ระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ในเทศบาล และหน่วยงานอื่นๆ  

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่