Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
เทศบาลตำบลช้างขวา ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาสี่วัย "ช้างขวาเกมส์" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลช้างขวา
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและกฎระเบียบเทศบาล
 
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มุมงานการเจ้าหน้าที่
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
รายงานการเงินและการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
 
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรม "แข่งขันฟุตบอล 7 คน (ต้านยาเสพติด) ช้างขวา คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 335 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 3  พฤษภาคม  2560
 
รายละเอียดกิจกรรม :

โครงการ "แข่งขันฟุตบอล 7 คน (ต้านยาเสพติด) ช้างขวา คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 ณ สนามโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะพานกฐิน)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีความสามัคคี  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักทำงานกันเป็นทีม และเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งปลอดจากยาเสพติด 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่