Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ถึงเจ้าของที่ดิน ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา ยื่นแบบและแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2562-2565
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริหารงานบุคคล
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลช้างขวา
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
เจตจำนงของเทศบาลตำบลช้างขวา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจสอบ
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายรับ - รายจ่าย
รายงานผลการดำเนินงาน
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลช้างขวา
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลช้างขวา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
 
แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังขั้นตอนการให้บริการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
 
มุมงานการเจ้าหน้าที่
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
วัดถ้ำคูหา
โรงเพาะเห็ดโรงเรียน
ฟาร์มดีมาก
สวนเจ้าโชติ
สวนไสตอสุขใจ
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
 
  
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
  ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
  โครงสร้างศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล
  แบบฟอร์มศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  หลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อ
  ระเบียบมหาดไทยคชจ.เพื่อช่วยเหลือประชาชน 2562
  ระเบียบกระทรวงคลังเงินทดรองราชการเพื่อช
  การให้ความช่วยเหลือการส่งเสริมและพัฒนาค
  ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  ว 2045 (11 ตค 60) ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานศูนย์
  ว 2551 (17 สค 61)
  ว 2551
  ว 3185 (9 สค 62) ตํ้งศูนย์ส่วนกลาง
  ว 3724 เชียงใหม่หารือช่วยเกษตรกรจากสาธารณภัย ตามข้อ 6 วรรคสอง
  ว 3738 (29 พย 60) แนวทางปฏิบัตในการช่วยเหลือประชาชน
  ว 4749 (26 ตค 61) หารือการปฏิบัติแนวทางการใช้จ่าย
  ว 5044 (24 มิย 62) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ว 516 (22 กพ 61) ซักซ้อมแนวทางการตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท
  ว 580 (28 กพ 61) ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติและการรายงาน
  ว 5836 (11 ตค 60)ระเบียบคชจ.เพื่อช่วยเหลือประชาชน
  ว 5836 (11 ตค 60)ระเบียบคชจ.เพื่อช่วยเหลือประชาชน พ.ศ.2560
  ว 6478 (27 สค 62) แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน
  ว 6578 (27 สค 62) แจ้งแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือ