Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ถึงเจ้าของที่ดิน ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา ยื่นแบบและแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2562-2565
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและกฎระเบียบเทศบาล
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลช้างขวา
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
เจตจำนงของเทศบาลตำบลช้างขวา
 
 
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจสอบ
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลช้างขวา
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 
 
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลช้างขวา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
 
แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังขั้นตอนการให้บริการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
 
มุมงานการเจ้าหน้าที่
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
วัดถ้ำคูหา
โรงเพาะเห็ดโรงเรียน
ฟาร์มดีมาก
สวนเจ้าโชติ
สวนไสตอสุขใจ
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
 
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562(ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2562 ดู : 36 คน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนเมษายน 2562(ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2562 ดู : 35 คน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2562(ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2562 ดู : 37 คน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562(ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2562 ดู : 36 คน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมกราคม 2562(ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2562 ดู : 35 คน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2561(ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2562 ดู : 33 คน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561(ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2562 ดู : 36 คน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2561(ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2562 ดู : 35 คน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561(ประกาศเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2561 ดู : 118 คน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(ประกาศเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2560 ดู : 102 คน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559(ประกาศเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2559 ดู : 101 คน)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558(ประกาศเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2558 ดู : 104 คน)
 
 หน้า  1 |