Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
เทศบาลตำบลช้างขวา ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาสี่วัย "ช้างขวาเกมส์" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลช้างขวา
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและกฎระเบียบเทศบาล
 
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มุมงานการเจ้าหน้าที่
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
รายงานการเงินและการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
 
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
 
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
กันยายน 2561(ประกาศเมื่อ : 28 กันยายน 2561 ดู : 1 คน)
สิงหาคม 2561(ประกาศเมื่อ : 5 กันยายน 2561 ดู : 1 คน)
กรกฎาคม 2561(ประกาศเมื่อ : 3 สิงหาคม 2561 ดู : 2 คน)
มิถุนายน 2561(ประกาศเมื่อ : 4 กรกฎาคม 2561 ดู : 3 คน)
พฤษภาคม 2561(ประกาศเมื่อ : 5 มิถุนายน 2561 ดู : 1 คน)
เมษายน 2561(ประกาศเมื่อ : 4 เมษายน 2561 ดู : 1 คน)
มีนาคม 2561(ประกาศเมื่อ : 3 เมษายน 2561 ดู : 1 คน)
กุมภาพันธ์ 2561(ประกาศเมื่อ : 5 มีนาคม 2561 ดู : 1 คน)
มกราคม 2561(ประกาศเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดู : 2 คน)
ธันวาคม 2560(ประกาศเมื่อ : 5 มกราคม 2561 ดู : 93 คน)
พฤศจิกายน 2560(ประกาศเมื่อ : 4 ธันวาคม 2560 ดู : 86 คน)
ตุลาคม 2560(ประกาศเมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2560 ดู : 104 คน)
กันยายน 2560(ประกาศเมื่อ : 4 ตุลาคม 2560 ดู : 139 คน)
สิงหาคม 2560(ประกาศเมื่อ : 4 กันยายน 2560 ดู : 125 คน)
กรกฎาคม 2560(ประกาศเมื่อ : 3 สิงหาคม 2560 ดู : 123 คน)
มิถุนายน 2560(ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2560 ดู : 119 คน)
พฤษภาคม 2560(ประกาศเมื่อ : 3 มิถุนายน 2560 ดู : 125 คน)
เมษายน 2560(ประกาศเมื่อ : 4 พฤษภาคม 2560 ดู : 127 คน)
มีนาคม 2560 (ประกาศเมื่อ : 3 เมษายน 2560 ดู : 193 คน)
กุมภาพันธ์ 2560(ประกาศเมื่อ : 1 มีนาคม 2560 ดู : 177 คน)
มกราคม 2560(ประกาศเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2560 ดู : 185 คน)
ธันวาคม 2559(ประกาศเมื่อ : 6 มกราคม 2560 ดู : 176 คน)
พฤศจิกายน 2559(ประกาศเมื่อ : 6 ธันวาคม 2559 ดู : 239 คน)
ตุลาคม 2559(ประกาศเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2559 ดู : 231 คน)
กันยายน 2559(ประกาศเมื่อ : 30 กันยายน 2559 ดู : 231 คน)
สิงหาคม 2559(ประกาศเมื่อ : 1 กันยายน 2559 ดู : 223 คน)
กรกฎาคม 2559(ประกาศเมื่อ : 1 สิงหาคม 2559 ดู : 251 คน)
มิถุนายน 2559(ประกาศเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2559 ดู : 217 คน)
พฤษภาคม 2559(ประกาศเมื่อ : 1 มิถุนายน 2559 ดู : 236 คน)
เมษายน 2559(ประกาศเมื่อ : 3 พฤษภาคม 2559 ดู : 234 คน)
มีนาคม 2559(ประกาศเมื่อ : 4 เมษายน 2559 ดู : 218 คน)
กุมภาพันธ์ 2559(ประกาศเมื่อ : 1 มีนาคม 2559 ดู : 210 คน)
มกราคม 2559(ประกาศเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2559 ดู : 221 คน)
ธันวาคม 2558(ประกาศเมื่อ : 4 มกราคม 2559 ดู : 215 คน)
พฤศจิกายน 2558(ประกาศเมื่อ : 1 ธันวาคม 2558 ดู : 226 คน)
ตุลาคม 2558(ประกาศเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2558 ดู : 212 คน)
 
 หน้า  1 |