Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ถึงเจ้าของที่ดิน ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา ยื่นแบบและแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2562-2565
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ผู้บริหารเทศบาล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลช้างขวา
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
ประกาศเรียกประชุมสภา
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติการปฏิบัติงาน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
 
 
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารงานตามแผนดำเนินงาน
บัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน จากศูนย์ดำรงธรรม
บัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
 
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลช้างขวา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
 
แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังขั้นตอนการให้บริการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
 
มุมงานการเจ้าหน้าที่
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
วัดถ้ำคูหา
โรงเพาะเห็ดโรงเรียน
ฟาร์มดีมาก
สวนเจ้าโชติ
สวนไสตอสุขใจ
 
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ทต.ช้างขวา
  
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโรงเรียนบ้านสะพานกฐิน หมู่ 4(ประกาศเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2562 ดู : 323 คน)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยสุนีย์ หมู่ 11(ประกาศเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2562 ดู : 281 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมะรอ-คูหา ม.1(ประกาศเมื่อ : 22 เมษายน 2562 ดู : 294 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนนาดอน-ชายคลอง ม.13(ประกาศเมื่อ : 22 เมษายน 2562 ดู : 302 คน)
ประกาศผล โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตซอยอุทิศ หมู่ 10(ประกาศเมื่อ : 11 มีนาคม 2562 ดู : 308 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนมะม่วงหวาน-คลองเปา หมู่ 9(ประกาศเมื่อ : 11 มีนาคม 2562 ดู : 313 คน)
ประกาศผลการจัดจ้างโครงการบุกเบิกสาธารณะหมู่ที่ 14(ประกาศเมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 ดู : 261 คน)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งคา-ควนราชา ม.10(ประกาศเมื่อ : 12 มกราคม 2561 ดู : 533 คน)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งคา-ควนราคา หมู่ที่ 10(ประกาศเมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2560 ดู : 469 คน)
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขยายผิวจราจร คสล.ถนนสะพานกฐิน-ทุ่งกง ม.4(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 ดู : 402 คน)
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนทุ่งคา-ไสขุนอินทร์ ม.10(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 ดู : 418 คน)
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขยายไหล่ทางถนนห้วยโศก ม.8-ถนนห้วยลึก ม.12(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 ดู : 404 คน)
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยยางทอง หมู่ 3(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 ดู : 391 คน)
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งคา-ควนราชา หมู่ 10(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 ดู : 346 คน)
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์โครงการขยายผิวจราจรถนนบ้านสะพานกฐิน-บ้านนาดอน หมู่ที่ 4(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 ดู : 371 คน)
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์โครงการบุกเบิกถนนซอยเขาพัง หมู่ 4 เชื่อมต่อตำบลทุ่งกง(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 ดู : 336 คน)
ประกาศผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก ซอยคลองเปา ช่วงที่ 3 หมู่ 9(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 ดู : 342 คน)
ประกาศผลการเปิดซองประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุของเทศบาลตำบลช้างขวา ประจำปี 2559(ประกาศเมื่อ : 1 ธันวาคม 2559 ดู : 733 คน)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหัวหมากล่าง-บ้านศรีควนทอง หมู่ที่ 5,12(ประกาศเมื่อ : 25 สิงหาคม 2559 ดู : 779 คน)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทุ่งคา-ควนราชา หมู่ที่ 10 (ประกาศเมื่อ : 25 สิงหาคม 2559 ดู : 642 คน)
ประกาศผลโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยอ่าวเขา (ประกาศเมื่อ : 15 มกราคม 2559 ดู : 534 คน)
ประกาศผลโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยยางทอง(ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2558 ดู : 850 คน)
ประกาศผลโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเชื่อมต่อซอยหนองยอ(ประกาศเมื่อ : 23 มีนาคม 2558 ดู : 906 คน)
ประกาศผลโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนซอยหลวงหาหมวก(ประกาศเมื่อ : 20 มีนาคม 2558 ดู : 918 คน)
ประกาศผลโครงการขยายผิวจราจรบ้านพุฒ-ปากคู(ประกาศเมื่อ : 20 มีนาคม 2558 ดู : 925 คน)
ประกาศผลโครงการปรับปรุงอาคารเรียนหลังที่ 2(ประกาศเมื่อ : 19 มกราคม 2558 ดู : 737 คน)
ประกาศผลโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(ประกาศเมื่อ : 19 มกราคม 2558 ดู : 727 คน)
ประกาศผลโครงการก่อสร้างสนามกีฬา(ประกาศเมื่อ : 19 มกราคม 2558 ดู : 694 คน)
ประกาศผลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ประกาศเมื่อ : 9 มกราคม 2558 ดู : 1017 คน)
ประกาศผลโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร สายบ้านคูหา-มะรอ(ประกาศเมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2557 ดู : 697 คน)
 
 หน้า  1 |