Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ถึงเจ้าของที่ดิน ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา ยื่นแบบและแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2562-2565
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริหารงานบุคคล
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
สายตรงนายก
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลช้างขวา
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ช่องทางการรับฟังความคิคเห็น
 
 
เจตจำนงของเทศบาลตำบลช้างขวา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจสอบ
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายรับ - รายจ่าย
รายงานผลการดำเนินงาน
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลช้างขวา
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
 
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลช้างขวา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
 
แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังขั้นตอนการให้บริการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
 
มุมงานการเจ้าหน้าที่
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กิจการสภา
 
 
วัดถ้ำคูหา
โรงเพาะเห็ดโรงเรียน
ฟาร์มดีมาก
สวนเจ้าโชติ
สวนไสตอสุขใจ
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
 
  
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
  ประกาศราคากลาง
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเขากุมแป-เซาเทิร์น หมู่ 6(ประกาศเมื่อ : 1 มิถุนายน 2563 ดู : 69 คน)
จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร) ตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ(ประกาศเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2563 ดู : 59 คน)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยางทอง หมู่ที่ 3(ประกาศเมื่อ : 9 เมษายน 2563 ดู : 70 คน)
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตซอยน้ำทรัพย์ (ทางเข้าโรงเรียนบ้านสะพานกฐิน) หมู่ที่ 4(ประกาศเมื่อ : 7 เมษายน 2563 ดู : 96 คน)
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 13 (ซอยบ่อหิน)(ประกาศเมื่อ : 7 เมษายน 2563 ดู : 74 คน)
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูหา-บ้านมะรอ หมู่ที่ 1 (ประกาศเมื่อ : 7 เมษายน 2563 ดู : 79 คน)
โครงการก่อสรส้างถนน ค.ส.ล.ซอยอำนวยสุข หมู่ 1(ประกาศเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดู : 75 คน)
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสามแยกไสตอ-วังท้อน หมู่ 2,11(ประกาศเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดู : 82 คน)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองชุมแสง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 12(ประกาศเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดู : 93 คน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแป้น หมู่ 5(ประกาศเมื่อ : 13 มกราคม 2563 ดู : 104 คน)
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ชนิดตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะพานกฐิน)(ประกาศเมื่อ : 5 สิงหาคม 2562 ดู : 136 คน)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนซอยสุนีย์ ม.11(ประกาศเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2562 ดู : 31 คน)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยโรงเรียนบ้านสะพานกฐิน ม.4(ประกาศเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2562 ดู : 31 คน)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตซอยเจริญทรัพย์ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 12(ประกาศเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2562 ดู : 134 คน)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตซอยลำหันใน หมู่ที่ 8(ประกาศเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2562 ดู : 100 คน)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมะรอ-คูหา หมู่ 1(ประกาศเมื่อ : 18 มีนาคม 2562 ดู : 129 คน)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนนาดอน-ชายคลอง หมู่ 13(ประกาศเมื่อ : 18 มีนาคม 2562 ดู : 111 คน)
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมะม่วงหวาน-คลองเปา ม.9(ประกาศเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดู : 140 คน)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตซอยอุทิศ ม.10(ประกาศเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดู : 128 คน)
ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสาธารณ หมู่ที่ 14(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2561 ดู : 135 คน)
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนซอยเขาเคี้ยมงาม หมู่ที่ 3(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2561 ดู : 141 คน)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพุฒ -วัดพุฒ ม.3(ประกาศเมื่อ : 20 กันยายน 2561 ดู : 221 คน)
โครงการก่อสร้างท่าน้ำบันได ทางขึ้น-ลงสระน้ำทุ่งหัวสน หมู่ที่ 3(ประกาศเมื่อ : 6 กันยายน 2561 ดู : 225 คน)
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนซอยอำนวยสุข ม.1(ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2561 ดู : 251 คน)
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้น 8 ล้อ จำนวน 3 คัน คันละ 5 วัน(ประกาศเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดู : 313 คน)
ราคากลางโครงการขยายผิวจราจร คสล.และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต(ระยะที่ 2) ถนนบ้านห้วยโศก-บ้านห้วยลึก ม.8,12(ประกาศเมื่อ : 30 มกราคม 2561 ดู : 326 คน)
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหัวหมากล่าง-บ้านหัวหมากบน ม.5(ประกาศเมื่อ : 30 มกราคม 2561 ดู : 283 คน)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยน้ำใจ หมู่ 2(ประกาศเมื่อ : 30 มกราคม 2561 ดู : 284 คน)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลากยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนห้วยลึก-ห้วยโศก หมู่ที่ 12(ประกาศเมื่อ : 30 มกราคม 2561 ดู : 260 คน)
ราคากลางจัดซื้อวัสดุหินคลุกพร้อมขนส่ง(ประกาศเมื่อ : 5 มกราคม 2561 ดู : 254 คน)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งคา-ควนราชา หมู่ที่ 10 (ครั้งที่ 2) (ประกาศเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2560 ดู : 259 คน)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งคา-ควนราชา หมู่ที่ 10(ประกาศเมื่อ : 11 กันยายน 2560 ดู : 293 คน)
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560(ประกาศเมื่อ : 18 สิงหาคม 2560 ดู : 291 คน)
ประกาศ ราคากลาง โครงการขุดลอกและถางป่ารอบคูระบายน้ำสาธารณะพร้อมวางท่อ คสล.เลียบซอยอ่าวเขา หมู่ 3,หมู่ 13(ประกาศเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2560 ดู : 338 คน)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)(ประกาศเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2560 ดู : 333 คน)
ประกาศราคากลางจัดซื้อ (ชุดกรีฑาและเสื้อกีฬา) ในโครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย ช้างขวาเกมส์ ครั้งที่ 4 โดยวิธีตกลงราคา(ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2560 ดู : 330 คน)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการ เช่าเต็นท์ประจำสนามและกองอำนวยการ ในโครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย ช้างขวาเกมส์ ครั้งที่ 4 โดยวิธีตกลงราคา(ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2560 ดู : 327 คน)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนห้วยโศก-ห้วยลึก หมู่ที่ 8 ตำบลช้างขวา โดยวิธีตกลงราคา(ประกาศเมื่อ : 8 มิถุนายน 2560 ดู : 310 คน)
ประกาศรายการค่าประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา พร้อมทางลาดคนพิการ หมู่ที่ 3(ประกาศเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2560 ดู : 319 คน)
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ที่ 1/2560 (โดยวิธีกรณีพิเศษ)(ประกาศเมื่อ : 8 พฤษภาคม 2560 ดู : 299 คน)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสะพานกฐิน-บ้านนาดอน (ระยะที่ 2)(ประกาศเมื่อ : 28 เมษายน 2560 ดู : 383 คน)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 1(ประกาศเมื่อ : 7 เมษายน 2560 ดู : 438 คน)
ประกาษราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในตำบลช้างขวา หมู่ที่ 1,7,8,10 (ประกาศเมื่อ : 7 เมษายน 2560 ดู : 382 คน)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 1 ลูก พร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 14(ประกาศเมื่อ : 7 เมษายน 2560 ดู : 370 คน)
ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตประปา ซอยเขาพัง หมู่ที่ 4 ซอยปานแป้น ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 5(ประกาศเมื่อ : 7 เมษายน 2560 ดู : 388 คน)
ประกาศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงระบบและจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)(ประกาศเมื่อ : 17 มีนาคม 2560 ดู : 389 คน)
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมเสาธงหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะพานกฐิน)(ประกาศเมื่อ : 9 มีนาคม 2560 ดู : 351 คน)
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติมอาคาร รร.เทศบาล1 (บ้านสะพานกฐิน)(ประกาศเมื่อ : 9 มีนาคม 2560 ดู : 360 คน)
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกศูยน์คนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2560 ดู : 323 คน)
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) พร้อมขนส่ง(ประกาศเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดู : 362 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |