Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ถึงเจ้าของที่ดิน ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา ยื่นแบบและแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2562-2565
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริหารงานบุคคล
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
สายตรงนายก
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลช้างขวา
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ช่องทางการรับฟังความคิคเห็น
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลช้างขวา
 
 
เจตจำนงของเทศบาลตำบลช้างขวา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
ประกาศเรียกประชุมสภา
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
 
 
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลช้างขวา
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน จากศูนย์ดำรงธรรม
บัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
 
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลช้างขวา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
 
แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังขั้นตอนการให้บริการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
 
มุมงานการเจ้าหน้าที่
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
วัดถ้ำคูหา
โรงเพาะเห็ดโรงเรียน
ฟาร์มดีมาก
สวนเจ้าโชติ
สวนไสตอสุขใจ
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ทต.ช้างขวา
  
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนนาดอน-ชายคลอง หมู่ 13(ประกาศเมื่อ : 21 มีนาคม 2562 ดู : 344 คน)
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมะรอ-คูหา หมู่ 1(ประกาศเมื่อ : 21 มีนาคม 2562 ดู : 293 คน)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมะม่วงหวาน-คลองเปา หมู่ 9(ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 ดู : 293 คน)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตซอยอุทิศ ม.10(ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 ดู : 284 คน)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพุฒ -วัดพุฒ ม.3(ประกาศเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561 ดู : 496 คน)
โครงการก่อสร้างท่าน้ำบันได ทางขึ้น-ลงสระน้ำทุ่งหัวสน หมู่ที่ 3(ประกาศเมื่อ : 10 ตุลาคม 2561 ดู : 346 คน)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนซอยอำนวยสุข ม.1(ประกาศเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2561 ดู : 365 คน)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านสะพานกฐิน-บ้านนาดอน ระยะที่ 2 ม.13(ประกาศเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดู : 429 คน)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนห้วยลึก-ห้วยโศก ม.12(ประกาศเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดู : 446 คน)
โครงการปรับปรุงผิวจรารแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหัวหมากล่าง-บ้านหัวหมากบน ม.5(ประกาศเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดู : 402 คน)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยน้ำใจ ม.2(ประกาศเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดู : 404 คน)
โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (ระยะที่2) ถนนบ้านห้วยโศก-บ้านห้วยลึก ม.8,12(ประกาศเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดู : 345 คน)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งคา-ควนราชา หมู่ที่ 10 (ครั้งที่ 2) (ประกาศเมื่อ : 20 ธันวาคม 2560 ดู : 337 คน)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งคา-ควนราชา หมู่ที่ 10(ประกาศเมื่อ : 11 ตุลาคม 2560 ดู : 405 คน)
ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงถนนสะพานกฐิน-บ้านนาดอน(ระยะที่ 2) หมู่ที่ 13 (ประกาศเมื่อ : 5 พฤษภาคม 2560 ดู : 570 คน)
ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมเสาธงหน้าโรงเรียนเทศบาล 1(บ้านสะพานกฐิน)(ประกาศเมื่อ : 9 มีนาคม 2560 ดู : 569 คน)
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม / ต่อเติมอาคารโรงเรียนเทศบาล 1(บ้านสะพานกฐิน)(ประกาศเมื่อ : 9 มีนาคม 2560 ดู : 560 คน)
ประกาศ เรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ประกาศเมื่อ : 26 มกราคม 2560 ดู : 559 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 โครงการ(ประกาศเมื่อ : 22 ธันวาคม 2559 ดู : 548 คน)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 โครงการ(ประกาศเมื่อ : 22 ธันวาคม 2559 ดู : 521 คน)
ประกาศประกวดราคาจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 โครงการ(ประกาศเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2559 ดู : 529 คน)
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาด(ประกาศเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2559 ดู : 560 คน)
ประกาศ เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ปีงบประกมาณ 2559(ประกาศเมื่อ : 28 ตุลาคม 2559 ดู : 413 คน)
.ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจรารแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ประกาศเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2559 ดู : 691 คน)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ฯประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองชุมแสง ม.12(ประกาศเมื่อ : 26 มกราคม 2559 ดู : 670 คน)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ฯประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซ.หนองลึก-วัดยางหมู่ ม.7(ประกาศเมื่อ : 26 มกราคม 2559 ดู : 701 คน)
ประกาศกำหนดวัน/เวลา/สถานที่ฯประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคดี ม.9(ประกาศเมื่อ : 26 มกราคม 2559 ดู : 659 คน)
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียนบ้านห้วยโศก หมู่ที่ 8(ประกาศเมื่อ : 11 มกราคม 2559 ดู : 709 คน)
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยอ่าวเขา หมู่ที่ 13(ประกาศเมื่อ : 11 มกราคม 2559 ดู : 637 คน)
ประกาศประมูลงานจ้าง 4 โครงการ(ประกาศเมื่อ : 11 มกราคม 2559 ดู : 555 คน)
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุ(ประกาศเมื่อ : 5 พฤศจิกายน 2558 ดู : 567 คน)
เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกหญ้าสนามกีฬา หมู่ที่ 3 (ประกาศเมื่อ : 7 กันยายน 2558 ดู : 595 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง ประมูลการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล) ประจำปี 2558(ประกาศเมื่อ : 9 กรกฎาคม 2558 ดู : 774 คน)
สอบราคา ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่นสำเร็จรูปกลางแจ้ง(ประกาศเมื่อ : 15 มิถุนายน 2558 ดู : 722 คน)
สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านคูหา-มะรอ หมุ่ที่ 1 ระยะที่ 2(ประกาศเมื่อ : 15 มิถุนายน 2558 ดู : 624 คน)
การประกวดราคาจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนซอยหลวงหาหมวก หมู่ที่ 4,โครงการขยายผิวจราจรถนนบ้านพุฒ-บ้านปากคู บริเวณหน้า รพ.สต.ช้างขวา-หน้าสานักงานเทศบาลตาบลช้างขวา หมู่ที่ 3,โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง ถนน ผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาอุทิศ หมู่ 4 ตาบลช้างขวา อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(ประกาศเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2558 ดู : 769 คน)
การประกวดราคาจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ประกาศเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2558 ดู : 681 คน)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ เทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(ประกาศเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2558 ดู : 625 คน)
การประกวดราคาจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลช้างขวา หมู่ที่ 4(ประกาศเมื่อ : 16 ตุลาคม 2557 ดู : 680 คน)
การประกวดราคาจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านคูหา – บ้านมะรอ หมู่ที่ 1,7(ประกาศเมื่อ : 16 ตุลาคม 2557 ดู : 624 คน)
สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 6 โครงการ(ประกาศเมื่อ : 24 มิถุนายน 2557 ดู : 750 คน)
การประมูลการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ขนถ่ายสิ่งปฎิกูล) ประจำปี 2557(ประกาศเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2557 ดู : 762 คน)
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่งในสังกัด เทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2557 ดู : 692 คน)
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ในสังกัดเทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 1 ตุลาคม 2556 ดู : 753 คน)
สอบบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมะม่วงหวาน หมู่ที่ 9(ประกาศเมื่อ : 1 ตุลาคม 2556 ดู : 693 คน)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยหน้าโรงอิฐ หมู่ที่ 4(ประกาศเมื่อ : 1 ตุลาคม 2556 ดู : 708 คน)
การประกวดราคาจ้าง โดยวิธีประมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสพัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ(ประกาศเมื่อ : 1 ตุลาคม 2556 ดู : 587 คน)
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน(คูน้ำสาธารณะข้างวัดคูหา)(ประกาศเมื่อ : 1 ตุลาคม 2556 ดู : 629 คน)
ประกวดราคาจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดนางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต .. อ่านต่อ ..(ประกาศเมื่อ : 1 ตุลาคม 2556 ดู : 624 คน)
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่งในสังกัด(ประกาศเมื่อ : 1 ตุลาคม 2556 ดู : 649 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |