Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ถึงเจ้าของที่ดิน ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา ยื่นแบบและแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2562-2565
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ผู้บริหารเทศบาล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลช้างขวา
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
ประกาศเรียกประชุมสภา
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติการปฏิบัติงาน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
 
 
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารงานตามแผนดำเนินงาน
บัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน จากศูนย์ดำรงธรรม
บัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
 
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลช้างขวา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
 
แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังขั้นตอนการให้บริการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
 
มุมงานการเจ้าหน้าที่
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
วัดถ้ำคูหา
โรงเพาะเห็ดโรงเรียน
ฟาร์มดีมาก
สวนเจ้าโชติ
สวนไสตอสุขใจ
 
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ทต.ช้างขวา
  
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา(ประกาศเมื่อ : 4 กรกฎาคม 2565 ดู : 1 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 25 มีนาคม 2565 ดู : 38 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศเมื่อ : 3 มีนาคม 2565 ดู : 102 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดู : 56 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 ดู : 84 คน)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565(ประกาศเมื่อ : 27 มกราคม 2565 ดู : 56 คน)
ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ (ประกาศเมื่อ : 24 มกราคม 2565 ดู : 93 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565(ประกาศเมื่อ : 14 ธันวาคม 2564 ดู : 68 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ชุดที่ 1 ประจำปี 2565(ประกาศเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2564 ดู : 73 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี พ.ศ.2559-2562(เพิ่มเติม)ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ประจำปี พ.ศ.2565(ประกาศเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2564 ดู : 70 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 4 สิงหาคม 2564 ดู : 183 คน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2564 ดู : 144 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา (ประกาศเมื่อ : 9 กรกฎาคม 2564 ดู : 158 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564(ประกาศเมื่อ : 28 มิถุนายน 2564 ดู : 129 คน)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515(ประกาศเมื่อ : 1 มิถุนายน 2564 ดู : 138 คน)
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 1 มิถุนายน 2564 ดู : 129 คน)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564(ประกาศเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 180 คน)
ประชาสัมพันธ์ "โครงการเราชนะ"(ประกาศเมื่อ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 ดู : 186 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 (ประกาศเมื่อ : 5 มกราคม 2564 ดู : 148 คน)
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563(ประกาศเมื่อ : 9 ธันวาคม 2563 ดู : 185 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 (ประกาศเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2563 ดู : 143 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป(ประกาศเมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2563 ดู : 323 คน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2563 ดู : 213 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 19 ตุลาคม 2563 ดู : 245 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563(ประกาศเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2563 ดู : 113 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 19 มิถุนายน 2563 ดู : 229 คน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 15 มิถุนายน 2563 ดู : 235 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563(ประกาศเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2563 ดู : 91 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา (ประกาศเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2563 ดู : 337 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2563 ดู : 289 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 7 เมษายน 2563 ดู : 334 คน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 31 มีนาคม 2563 ดู : 255 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา (ประกาศเมื่อ : 12 มีนาคม 2563 ดู : 344 คน)
วิดีโอประชาสัมพันธ์การจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าของกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ประกาศเมื่อ : 9 มีนาคม 2563 ดู : 287 คน)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างขวา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563(ประกาศเมื่อ : 27 มกราคม 2563 ดู : 220 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 24 มกราคม 2563 ดู : 322 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ประกาศเมื่อ : 2 ธันวาคม 2562 ดู : 268 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือ สิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563(ประกาศเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2562 ดู : 102 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และตำแหน่ง ภารโรง (ประกาศเมื่อ : 30 ตุลาคม 2562 ดู : 327 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 25 ตุลาคม 2562 ดู : 255 คน)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง ขยายเวลาสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างขวา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562(ประกาศเมื่อ : 24 ตุลาคม 2562 ดู : 226 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 24 ตุลาคม 2562 ดู : 335 คน)
ประกาศ เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ ยกเลิกการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลช้างขวา ตั้งแต่วันที่...(ประกาศเมื่อ : 10 ตุลาคม 2562 ดู : 1577 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ประกาศเมื่อ : 4 ตุลาคม 2562 ดู : 264 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 30 กันยายน 2562 ดู : 288 คน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (ประกาศเมื่อ : 24 กันยายน 2562 ดู : 313 คน)
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา(ประกาศเมื่อ : 3 กันยายน 2562 ดู : 310 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือส่ิงอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 16 สิงหาคม 2562 ดู : 9 คน)
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างขวา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562(ประกาศเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2562 ดู : 237 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศเมื่อ : 28 มิถุนายน 2562 ดู : 353 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |