Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
เทศบาลตำบลช้างขวา ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาสี่วัย "ช้างขวาเกมส์" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลช้างขวา
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและกฎระเบียบเทศบาล
 
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มุมงานการเจ้าหน้าที่
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
รายงานการเงินและการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
 
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ประกาศเมื่อ : 12 กรกฎาคม 2561 ดู : 68 คน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ประกาศเมื่อ : 6 กรกฎาคม 2561 ดู : 67 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง(ประกาศเมื่อ : 14 มิถุนายน 2561 ดู : 77 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง กำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร เพื่อใช้ประเมินค่ารายปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561(ประกาศเมื่อ : 3 มกราคม 2561 ดู : 161 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ประกาศเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2560 ดู : 183 คน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ประกาศเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2560 ดู : 135 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2560 ดู : 178 คน)
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ประกาศเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2560 ดู : 36 คน)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างขวา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560(ประกาศเมื่อ : 12 กันยายน 2560 ดู : 177 คน)
ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 4 กันยายน 2560 ดู : 162 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ประกาศเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2560 ดู : 273 คน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ประกาศเมื่อ : 4 พฤษภาคม 2560 ดู : 287 คน)
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประกาศเมื่อ : 11 เมษายน 2560 ดู : 318 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2560 ดู : 100 คน)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างขวา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 (ประกาศเมื่อ : 26 มกราคม 2560 ดู : 275 คน)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างขวา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 (ประกาศเมื่อ : 8 ธันวาคม 2559 ดู : 274 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(ประกาศเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2559 ดู : 302 คน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2559 ดู : 286 คน)
รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2559 ดู : 363 คน)
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 3 ตุลาคม 2559 ดู : 329 คน)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ประกาศเมื่อ : 3 ตุลาคม 2559 ดู : 304 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง(ประกาศเมื่อ : 14 กรกฎาคม 2559 ดู : 383 คน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ภารโรง)(ประกาศเมื่อ : 12 กรกฎาคม 2559 ดู : 376 คน)
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(ประกาศเมื่อ : 23 มิถุนายน 2559 ดู : 419 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 17 มิถุนายน 2559 ดู : 431 คน)
ประกาศ รับสมัครสรรหาและคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2559 ดู : 453 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ช่วย)(ประกาศเมื่อ : 4 เมษายน 2559 ดู : 463 คน)
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 29 มีนาคม 2559 ดู : 429 คน)
ประกาศ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 8 มีนาคม 2559 ดู : 395 คน)
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559(ประกาศเมื่อ : 1 มีนาคม 2559 ดู : 389 คน)
การขึ้นทะเบียนและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 4 ธันวาคม 2558 ดู : 495 คน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 7 (ประกาศเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2558 ดู : 425 คน)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 7 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7)(ประกาศเมื่อ : 29 ตุลาคม 2558 ดู : 443 คน)
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ประกาศเมื่อ : 25 กันยายน 2558 ดู : 425 คน)
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ประกาศเมื่อ : 23 กันยายน 2558 ดู : 455 คน)
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560(ประกาศเมื่อ : 8 กันยายน 2558 ดู : 434 คน)
ประชาสัมพันธ์ "ตลาดนัดสุขภาพ" เทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2558 ดู : 428 คน)
ประชาสัมพันธ์โครงการยุติธรรมร่วมใจเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติฯ(ประกาศเมื่อ : 19 มิถุนายน 2558 ดู : 584 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 15 มิถุนายน 2558 ดู : 542 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 11 มิถุนายน 2558 ดู : 490 คน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 3 มิถุนายน 2558 ดู : 473 คน)
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาจ้าง(ประกาศเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2558 ดู : 612 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 3 มีนาคม 2558 ดู : 492 คน)
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก(ประกาศเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2558 ดู : 485 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาลตาบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ 2558 ดู : 565 คน)
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (ประกาศเมื่อ : 29 มกราคม 2558 ดู : 439 คน)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 27 มกราคม 2558 ดู : 495 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 23 มกราคม 2558 ดู : 690 คน)
การยื่นแบบแสดงรายการการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และการสำรวจภาษีประจำปี 2558 ถึง 2561(ประกาศเมื่อ : 13 มกราคม 2558 ดู : 462 คน)
ประกาศ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 5 มกราคม 2558 ดู : 502 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |